Job Interview

ייעוץ פנסיוני לפרטיים

ייעוץ לעצמאיים, בעלי שליטה, עובדים בכירים ומנהלים, המועסקים בארגונים וחברות. תהליך המבטיח חסכון כספי משמעותי, תוך מיקסום כספי הפרישה והקטנת המיסוי. אנו נבסס את תהליך הייעוץ על הוצאת כלל הנתונים של הלקוח מהגופים המוסדיים, בחינת סך כל המוצרים והכנת דו"ח מרכז אשר יכלול המלצות לשינויים, בין השאר: שינויי מסלולי השקעה, ביטול כפל ביטוחים, הקטנת עלויות, הפחתת דמי ניהול ועוד. 

כל הזכויות שמורות לשניר תפעול, סליקה  ובקרה בע"מ

:צרו קשר

+972-3-6244344

אודות החברה